Criteria

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket gelden een aantal criteria. De geldende criteria kunt u vinden in: Toekenningscriteria voor aanvraag voedselpakket 2018 (PDF), onderaan deze pagina.

Let op: nieuwe toelatingscriteria per 1 januari 2019
De Algemene Ledenvergadering (ALV) stemde zaterdag 1 december in met het voorstel om de toelatingsnorm per 1 januari 2019 met 5% te verhogen. Hierbij is rekening gehouden met de BTW verhoging van 6% naar 9%. 

De nieuwe normbedragen per 1 januari 2019 zijn

Basisbedrag per huishouden: € 135,-
Per persoon: € 90,-

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan:
● 1 persoon was € 215, wordt € 225,-
● 2 volwassenen was € 300, wordt € 315,-
● 1 volwassene en 1 kind was € 300, wordt € 315,-
● 1 volwassene en 2 kinderen was € 385, wordt € 405,-
● 2 volwassenen en 2 kinderen was € 470, wordt € 495,-
● 1 volwassene en 3 kinderen was € 470, wordt € 495,-

De ALV stemde ook in met de overige voorstellen, waaronder het voorstel actief op zoek te gaan naar personen die nu al voldoen aan de criteria maar die zich om redenen van schaamte, onbekendheid of laaggeletterdheid zich nu niet melden. Er zijn inmiddels diverse voorbeelden van succesvolle aanpak.
 

Algemeen:
Omdat de Voedselbank slechts noodhulp verschaft en u niet begeleidt bij de oplossing van uw structurele problemen, wordt van u verwacht dat u zich laat begeleiden door een instelling als bijvoorbeeld:

  • Algemeen Maatschappelijk Werk;
  • De Kredietbank;
  • De Sociale Dienst;
  • Emergis;
  • MEE;
  • Enz.

Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.
Ze zijn expliciet niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Daar zijn er zoveel van dat de Voedselbank onmogelijk al die mensen van een pakket zou kunnen voorzien en derhalve zou toekenning al snel tot willekeur leiden.

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks over houden voor voeding, kleding e.d. dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.

Hieronder noemen we voor een aantal gezinssituaties het geldende richtbedrag. In onderstaande PDF-bestanden is dit verder uitgewerkt.

  2018 2019
1 volwassene € 215,- € 225,-
2 volwassenen € 300,- € 315,-
1 volwassene + 1 kind € 300,- € 315,-
1 volwassene + 2 kinderen € 385,- € 405,-
1 volwassene + 3 kinderen € 470,- € 495,-
2 volwassenen + 2 kinderen € 470,- € 495,-

Het is tevens de bedoeling dat wordt aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk is. Er moet immers naar gestreefd worden dat er op korte of lange termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. Periodiek moet getoetst (kunnen) worden of de hulp nog steeds noodzakelijk is.

Er moet met de grootste mogelijke zorg gewaakt worden voor de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Hun gegevens mogen derhalve niet aan anderen ter beschikking worden gesteld of ter inzage worden gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is verbindt zich hieraan strikt te houden.

De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen voor het geval de uitdelende instantie of persoon haar taak niet meer kan of wil verrichten, om vast te kunnen leggen tot wanneer de hulp naar verwachting noodzakelijk is en als verantwoording ten opzichte van sponsors en andere belanghebbenden wat er met de ingezamelde goederen gebeurt.

Bestanden: